downloaden: algemene voorwaarden

 1. Definities
  1. De overeenkomst: elke overeenkomst waarbij Emazing zich verbindt goederen en diensten van welke aard ook te leveren of te verrichten.
  2. Klant: de wederpartij/afnemer/opdrachtgever met betrekking tot de in het vorige lid genoemde goederen en/of diensten.
  3. Website: Een door Emazing ontwikkelde homepage met vervolgpagina’s bevattende tekst en/of beeld en/of geluid en/of ander voor World Wide Web-browsers – verder ‘browser’ te noemen – interpreteerbaar materiaal (zoals: tekstbestanden, grafische bestanden, interpreteerbare scripts, executeerbare codes, al dan niet aangeleverd door Klant) geschikt voor computerverwerking en geschikt voor opname en verwerking in genoemde homepage en vervolgpagina’s.
  4. Modulen: door Emazing ontwikkelde programmatuur bestaande uit modulaire componenten die een specifieke functionaliteit aan de website toevoegen (verder: modulen).
  5. Programmatuur: alle door Emazing ontwikkelde software, waaronder de in het vorige lid genoemde modulen.
  6. Dienstverlening: webhosting, advisering, het geven van onderwijs of andere ondersteunende werkzaamheden.
  7. Het systeem: inrichtingen waarvan Emazing gebruik maakt bij het aanbieden van haar diensten waaronder (web)servers, software, modulen en websites.
 2. Aanbieding en overeenkomst
  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Emazing goederen en/of diensten van welke aard ook aan Klant levert. Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk (e-mail hier niet onder begrepen) zijn overeengekomen.
  2. Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.
  3. Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
  4. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen wordt elke overeenkomst aangegaan voor één jaar. De overeenkomst wordt ieder jaar stilzwijgend met eenzelfde periode verlengd.
  5. Slechts de bestuursleden van Emazing zijn bevoegd voor Emazing verbintenissen aan te gaan.
  6. De levering door Emazing van de website en de programmatuur geschiedt door het in de macht van Klant brengen van een cd-rom dan wel een andere gegevensdrager met daarop de website en programmatuur in objectcode (dus zonder de broncode) als voor een browser interpreteerbaar bestand dan wel door publicatie op het world wide web (dusdanig dat de website door elke gangbare browser opgevraagd kan worden).
  7. Deze algemene voorwaarden kunnen te allen tijde worden gewijzigd. De wijzigingen zijn van toepassing op lopende overeenkomsten. Afnemer wordt geacht de wijzigingen te hebben aanvaard indien hiertegen geen bezwaar is gemaakt binnen zeven dagen na bekendmaking van de wijzigingen.
 3. Prijs en betaling
  1. Alle genoemde prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW).
  2. In geval van een overeenkomst waarin sprake is van door Klant te betalen periodiek vervallende bedragen, geldt dat Emazing gerechtigd is door middel van een schriftelijke kennisgeving met inachtneming van een termijn van tenminste 30 dagen de geldende prijzen en tarieven aan te passen.
  3. Alle facturen zullen door Klant worden betaald binnen 14 dagen na factuurdatum.
  4. Indien Klant de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal Klant, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd zijn. Indien Klant nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering ter incasso uit handen worden gegeven, in welk geval Klant naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten waaronder alle kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten verband houdende met de inning van deze vordering of van rechtsuitoefening anderszins, waarvan de hoogte wordt bepaald op minimaal 15% van het verschuldigde bedrag.
  5. De prijzen van webhosting zijn gebaseerd op één website per webhostingpakket. Of er sprake is van meer dan één website is ter beoordeling van Emazing.
  6. Klant aanvaart dat de facturen uitsluitend langs elektronische weg zullen worden verzonden. Dit zal geschieden door verzending per e-mail van de facturen in pdfformaat naar het door Klant bij het aangaan van de overeenkomst opgegeven emailadres. Het niet (tijdig) door Klant doorgeven van wijziging van genoemd emailadres of andere problemen bij de ontvangst en/of het uitlezen van de facturen laten de betalingsverplichting van Klant onverlet.
  7. Klachten laten de betalingsverplichting van Klant onverlet.
 4. Voorbehoud van eigendom en rechten
  1. Alle aan Klant geleverde zaken blijven eigendom van Emazing, totdat alle bedragen die Klant verschuldigd is voor de krachtens de overeenkomst geleverde of te leveren zaken of verrichtte of te verrichten werkzaamheden, alsmede de bedragen bedoeld in artikel 3.4, waaronder begrepen rente en kosten van invordering, volledig aan Emazing zijn voldaan.
  2. Rechten worden aan Klant steeds verleend of, in het voorkomend geval, overgedragen onder de voorwaarde dat Klant de daarvoor overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt.
 5. Vertrouwelijke informatie en niet-overname beding
  1. Elk van partijen staat er voor in dat alle voor en na het aangaan van de overeenkomst van de andere partij ontvangen informatie van vertrouwelijke aard geheim zal blijven. Informatie zal in ieder geval als vertrouwelijk worden beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig is aangeduid.
  2. Klant zal gedurende de looptijd van de overeenkomst alsmede twee jaar na beëindiging daarvan geen medewerkers van Emazing in dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect hetzij om niet hetzij tegen betaling, voor zich laten werken.
 6. Risico
  Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op Klant over op het moment waarop deze in de feitelijke beschikkingsmacht van Klant of van een door Klant gebruikte hulppersoon zijn gebracht.
 7. Rechten van intellectuele of industriële eigendom en geheimhouding
  1. Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde websites, programmatuur, apparatuur of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Emazing of diens licentiegevers. Klant verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die bij deze voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend en voor het overige zal hij de websites, programmatuur of andere materialen niet verveelvoudigen of daarvan kopieën vervaardigen.
  2. Klant is ermee bekend dat de ter beschikking gestelde programmatuur, apparatuur en andere materialen vertrouwelijke informatie en bedrijfsgeheimen van Emazing of diens licentiegevers kunnen bevatten. Klant verbindt zich, programmatuur, apparatuur en materialen waarvan Klant zou moeten vermoeden dat deze vertrouwelijke informatie en bedrijfsgeheimen bevatten, geheim te houden, niet aan derden bekend te maken of in gebruik te geven en slechts te gebruiken voor het doel waarvoor deze hem ter beschikking zijn gesteld. Onder derden worden ook begrepen alle personen werkzaam in de organisatie van Klant die niet noodzakelijkerwijs de programmatuur, apparatuur en/of andere materialen behoeven te gebruiken.
  3. Het is Klant niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit de websites, programmatuur, apparatuur of materialen te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de programmatuur.
  4. Klant staat ervoor in dat geen rechten van derden zich verzetten tegen de inhoud van door of vanwege Klant te publiceren websites of andere uitingen en Klant vrijwaart Emazing tegen elke actie van derden welke is gebaseerd op enige inbreuk op rechten van derden.
  5. Emazing behoudt zich het recht voor op vordering van bevoegde instanties als de OPTA, De NMA en politie en justitie alsmede civiele partijen, alle aan Emazing bekende gegevens van Klant te verstrekken en/of een website of een andere uiting te (doen) verwijderen  indien gedragingen en/of uitingen van Klant in verband met de overeenkomst hiertoe aanleiding geven. Emazing is alsdan nimmer tot enige restitutie of schadevergoeding gehouden. Klant aanvaart aansprakelijkheid voor alle hieruit voortvloeiende kosten.
 8. Medewerking door Klant
  1. Klant zal Emazing steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen en alle medewerking verlenen.
  2. Klant is verantwoordelijk voor het gebruik en de toepassing in zijn organisatie van de apparatuur, programmatuur en van de door Emazing te verlenen diensten alsmede voor de controle- en beveiligingsprocedures en een adequaat systeembeheer.
  3. Indien is overeengekomen dat Klant programmatuur, materialen of gegevens op informatiedragers ter beschikking zal stellen, zullen deze voldoen aan de voor het uitvoeren van de werkzaamheden noodzakelijke specificaties.
  4. Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van Emazing staan of indien Klant op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft Emazing in ieder geval het recht tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst en heeft hij het recht om de daardoor ontstane kosten volgens zijn gebruikelijke tarieven in rekening te brengen.
  5. Ingeval medewerkers van Emazing op de locatie van Klant werkzaamheden verrichten, zal Klant kosteloos voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten, zoals -indien van toepassing- een werkruimte met telecommunicatiefaciliteiten etc. zorgdragen. Klant vrijwaart Emazing van aanspraken van derden, medewerkers van Emazing daaronder begrepen, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke het gevolg is van het handelen of het nalaten van Klant of van onveilige situaties in diens organisatie.
 9. Logo op websites en programmatuur
  1. Emazing heeft het recht om op de door haar ontwikkelde websites, pagina’s en programmatuur het Emazing-logo te plaatsen, voorafgegaan door de tekst: “site by”.
  2. Klant heeft niet het recht de in het vorige lid genoemde logo en tekst te verwijderen danwel onzichtbaar te maken.
  3. Het is Klant niet toegestaan op de door Emazing ontwikkelde websites en andere programmatuur een logo of enige tekst of afbeelding danwel enig geluidsbestand te plaatsen waardoor de indruk gewekt wordt dat de website of andere programmatuur door een andere onderneming of instelling of persoon dan Emazing is gemaakt of ontwikkeld.
 10. Leveringstermijnen
  Alle door Emazing genoemde (leverings)termijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst aan Emazing bekend waren en zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen; de enkele overschrijding van een genoemde (leverings)termijn brengt Emazing echter niet in verzuim. Emazing is niet gebonden aan (leverings)termijnen die vanwege buiten zijn macht gelegen omstandigheden die zich na het aangaan van de overeenkomst hebben voorgedaan, niet meer gehaald kunnen worden.
 11. Aansprakelijkheid en vrijwaring
  1. Emazing is niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van het niet of niet goed functioneren van enige website of onderdeel hiervan of van de door haar ontwikkelde programmatuur dan wel een door haar aangeboden dienst, tenzij sprake is van grove nalatigheid.
  2. Voor zover Emazing aansprakelijk mocht zijn voor enige schade is haar aansprakelijkheid altijd beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan één jaar, wordt de bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (excl. BTW) bedongen voor één jaar.
  3. Aansprakelijkheid van Emazing voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
  4. Emazing is niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van het niet of niet goed functioneren van enige dienst verricht door derden, zoals webhosting, webcounters of domeinregistratie, noch voor het niet of niet goed functioneren van enige programmatuur ter beschikking gesteld of ontwikkeld door een derde. Dit beding is onverminderd van toepassing indien Klant niet op de hoogte is van het feit dat de betreffende dienst door een derde is uitgevoerd of de betreffende programmatuur door een derde ter beschikking is gesteld of ontwikkeld.
  5. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Klant de schade binnen drie dagen na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Emazing meldt.
  6. Klant vrijwaart Emazing voor alle aanspraken van derden wegens productenaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product of systeem dat door Klant aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door Emazing geleverde apparatuur, programmatuur of andere materialen.
  7. Klant staat ervoor in dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan Emazing van apparatuur, programmatuur of tekst-, beeld-, of geluidsmaterialen met het doel van gebruik of bewerking en Klant vrijwaart Emazing tegen elke actie welke is gebaseerd op enige inbreuk op rechten van derden.
  8. Klant vrijwaart Emazing voor alle aanspraken van derden met betrekking tot de inhoud van door of vanwege Klant te publiceren websites of andere uitingen in relatie tot de overeenkomst.
  9. Indien bij de uitvoering van een opdracht zich onverhoopt een gebeurtenis voordoet, die tot aansprakelijkheid leidt, zal die aansprakelijkheid in elk geval beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen waarop een verzekering van Emazing aanspraak geeft. Onder een gebeurtenis als bedoeld in de vorige zin wordt ook een nalaten begrepen.
 12. Overmacht
  1. Emazing is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan een tekortkoming van toeleveranciers of andere derden zoals providers of designers.
  2. Wanneer de overmachtsituatie langer dan negentig dagen heeft geduurd, hebben partijen het recht om de overeenkomst door schriftelijke ontbinding te beëindigen. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is wordt dan naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.
 13. Wijziging en meerwerk
  Indien Emazing op verzoek of met voorafgaande instemming van Klant werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeenkomst vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door Klant aan Emazing worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van Emazing. Emazing is echter niet verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.
 14. Acceptatie website en programmatuur
  1. Vanaf het moment dat de website en/of programmatuur aan Klant wordt aangeboden vangt de acceptatieperiode aan. Gedurende deze acceptatieperiode zal de website en de programmatuur door Klant worden getest.
  2. De acceptatieperiode bestaat uit:
   a. een testperiode van maximaal één week, waarin Klant de website en programmatuur zal testen; gevolgd door
   b. een herstelperiode van maximaal twee weken waarin Emazing eventuele onvolkomenheden zal herstellen; gevolgd door
   c. een testperiode van maximaal één week, waarin Klant de website en programmatuur opnieuw zal testen.
  3. Partijen zullen overleggen omtrent door Klant geconstateerde onvolkomenheden. Emazing zal zich inspannen om de eventuele onvolkomenheden zo spoedig mogelijk te herstellen.
  4. De website en programmatuur worden geacht door Klant geaccepteerd te zijn:- als Klant dit schriftelijk aan Emazing heeft laten weten, eventueel onder opgave van onvolkomenheden, die nog hersteld dienen te worden (‘voorwaardelijke acceptatie’); hetzij- na verloop van een periode van 3 weken na de datum van oplevering, tenzij Klant Emazing schriftelijk op de hoogte heeft gebracht van zodanige onvolkomenheden, dat de website en/of de programmatuur niet geaccepteerd kan worden; hetzij- na afloop van de testperiode bedoeld in lid 2 onder c, tenzij Klant Emazing schriftelijk op de hoogte heeft gebracht van zodanige onvolkomenheden, dat de website en/of de programmatuur niet geaccepteerd kan worden.
  5. Indien Klant vóór het moment van acceptatie de website en/of de programmatuur gebruikt voor productieve of operationele doeleinden, geldt – in afwijking van het bovenstaande – de website én de programmatuur als geaccepteerd vanaf het moment van dat gebruik.
  6. In het geval van een voorwaardelijke acceptatie zal Emazing zich inspannen om de door Klant geconstateerde gebreken zo spoedig mogelijk te herstellen.
  7. Acceptatie van de website mag niet worden onthouden op grond van kleine fouten (fouten die operationele of productieve ingebruikname van de website redelijkerwijs niet in de weg staan).
  8. Bij acceptatie wordt geen onderscheid gemaakt tussen de website en de programmatuur. Acceptatie van de website geldt tevens als acceptatie van de programmatuur en andersom. Gebruik van de website zoals bedoeld in het vijfde lid van dit artikel leidt tot acceptatie van de programmatuur en andersom.
  9. Indien de website en/of programmatuur in fasen en/of onderdelen wordt afgeleverd en getest, laat de niet-acceptatie van een bepaalde fase en/of onderdeel een eventuele acceptatie van een eerdere fase en/of een ander onderdeel onverlet.
 15. Dienstverlening
  1. Emazing zal zich naar beste kunnen inspannen de dienstverlening met zorg uit te voeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met Klant schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures.
  2. Indien is overeengekomen dat de dienstverlening in fasen zal plaatsvinden, is Emazing gerechtigd de aanvang van de diensten die tot een volgende fase behoren uit te stellen totdat Klant de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
  3. Emazing is niet verplicht aanwijzingen op te volgen die de inhoud of omvang van de overeengekomen dienstverlening wijzigen of aanvullen; indien echter dergelijke aanwijzingen worden opgevolgd, zullen de desbetreffende werkzaamheden worden vergoed conform de overeengekomen tarieven.
  4. Indien de overeenkomst tot dienstverlening is aangegaan met het oog op uitvoering door een bepaalde persoon, zal Emazing steeds gerechtigd zijn deze persoon te vervangen door een of meer andere personen met dezelfde kwalificaties.
 16. Webhosting, domeinnamen en IP-adressen
  1. Klant onthoudt zich ervan overige klanten of internetgebruikers te hinderen en schade toe te brengen aan het systeem. Het is de Klant verboden processen of programma’s -al dan niet via het systeem- op te starten waarvan de Klant weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zulks Emazing, overige klanten of internetgebruikers hindert of schade toebrengt. Hierbij is nadrukkelijk ook indirecte schade inbegrepen door misconfiguratie aan de Klantzijde, bijvoorbeeld maar niet uitsluitend ‘open relaying’ door een verkeerd geconfigureerde mailserver. Het is de Klant slechts toegestaan processen of programma’s op te starten indien er een directe, door Emazing toegestane verbinding met het systeem bestaat.
  2. Het is de Klant niet toegestaan het systeem en de schrijfruimte te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met toepasselijke wettelijke bepalingen, de netiquette, de richtlijnen van de Reclame Code Commissie, de overeenkomst of deze algemene voorwaarden. Hieronder vallen onder meer, maar niet uitsluitend, de navolgende handelingen en gedragingen:
   • spamming: het ongevraagd verzenden van grote hoeveelheden e-mail met dezelfde inhoud en/of het ongevraagd in grote aantallen nieuwsgroepen op het internet posten van een bericht met dezelfde inhoud. Hieronder is ook spam begrepen die via elke andere provider wordt verstuurd met referentie aan een website, e-mail adres of andere dienst bij Emazing;
   • het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werken of het anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van derden;
   • het openbaar maken of verspreiden van kinderpornografie;
   • sexuele intimidatie of het op andere wijze lastig vallen van personen;
   • hacken: het zonder toestemming binnendringen van (andere) computers of computersystemen op het internet;
   • het uitvoeren of, al dan niet bewust, faciliteren van zogenaamde DOS-attacks.
  3. Enig handelen of nalaten in strijd met het gestelde in dit artikel geeft Emazing het recht Klant onmiddellijk en zonder waarschuwing van het internet af te sluiten en alle overige dienstverlening op te schorten, zonder dat Klant recht heeft op enige compensatie of schadevergoeding. De waarnemingen van (medewerkers van) Emazing of door haar ingeschakelde derden zijn uitsluitend bepalend voor de vraag of er sprake is van voornoemd handelen of nalaten.
  4. Het afsluiten of opschorten van dienstverlening laat de betalingsverplichtingen van Klant onverlet.
  5. Emazing is geen uitgevende instantie van IP-adressen en domeinnamen. Emazing speelt altijd slechts een bemiddelende rol bij het verkrijgen hiervan. Emazing garandeert niet dat een aangevraagde domeinnaam of IP-adres zal worden verkregen of kan worden behouden.
  6. Klant vrijwaart Emazing tegen iedere aanspraak van derden in verband met elk gebruik van domeinnamen in relatie tot de overeenkomst, dit geldt onverkort voor domeinnamen waarbij Emazing geen bemiddelende rol heeft gespeeld.
 17. Ontwikkeling van programmatuur
  1. Partijen zullen schriftelijk specificeren welke programmatuur ontwikkeld zal worden en op welke manier dit zal geschieden. Emazing zal de programmatuurontwikkeling met zorg uitvoeren op basis van de door Klant te verstrekken gegevens, voor de juistheid, volledigheid en consistentie waarvan Klant instaat.
  2. Emazing is gerechtigd, doch niet verplicht, de juistheid, volledigheid of consistentie van de aan hem ter beschikking gestelde gegevens of specificaties te onderzoeken en bij constatering van eventuele onvolkomenheden de overeengekomen werkzaamheden op te schorten totdat Klant de betreffende onvolkomenheden heeft weggenomen.
  3. Onverminderd het bepaalde in artikel 7 verkrijgt Klant het recht tot gebruik van de programmatuur in zijn bedrijf of organisatie. Indien en voor zover dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen, kan de broncode van de programmatuur en de bij de ontwikkeling van de programmatuur voortgebrachte technische documentatie aan Klant ter beschikking worden gesteld en is Klant gerechtigd in deze programmatuur wijzigingen aan te brengen.
 18. Beveiliging en reservekopie
  1. Het is Emazing toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de programmatuur. Indien Emazing door middel van technische bescherming de programmatuur heeft beveiligd, is het Klant niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken. Indien de beveiligingsmaatregelen tot gevolg hebben dat Klant niet in staat is een reservekopie van de programmatuur te maken, zal Emazing op verzoek van Klant een reservekopie van de programmatuur in objectcode aan Klant ter beschikking stellen.
  2. Behoudens het geval dat Emazing een reservekopie van de programmatuur aan Klant ter beschikking stelt, heeft Klant het recht één reservekopie van de programmatuur aan te houden. Onder reservekopie wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: een stoffelijk voorwerp waarop de programmatuur in objectcode is vastgelegd, uitsluitend ter vervanging van het oorspronkelijke exemplaar van de programmatuur in geval van onvrijwillig bezitsverlies of beschadiging. De reservekopie dient een identieke kopie te zijn en steeds te zijn voorzien van dezelfde labels en indicaties als het oorspronkelijke exemplaar.
 19. Interoperabiliteit
  Indien Klant programmatuur ontwikkelt of een derde voor hem programmatuur ontwikkelt dan wel als Klant het voornemen heeft dit te doen en hij in verband met de interoperabiliteit van de te ontwikkelen programmatuur en de aan hem door Emazing ter beschikking gestelde programmatuur informatie nodig heeft om deze interoperabiliteit te bewerkstelligen, zal Klant Emazing schriftelijk en gespecificeerd verzoeken om de benodigde informatie. Emazing zal alsdan binnen redelijke termijn mededelen of Klant de beschikking kan krijgen over de verlangde informatie en op welke voorwaarden, waaronder mede begrepen financiële voorwaarden en voorwaarden betreffende de door Klant eventueel in te schakelen derden. Onder interoperabiliteit wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: het vermogen van programmatuur om informatie met andere componenten van een computersysteem en/of programmatuur uit te wisselen en door middel van deze informatie te communiceren.
 20. Gebruik van programmatuur
  1. Onverminderd het bepaalde in artikel 7 verleent Emazing Klant het niet-exclusieve recht tot het gebruik van de programmatuur. Klant zal de tussen partijen overeengekomen gebruiksbeperkingen steeds stipt naleven. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde, omvat het gebruiksrecht van Klant uitsluitend het recht de programmatuur te laden en uit te voeren.
  2. De programmatuur mag door Klant uitsluitend in zijn eigen bedrijf of organisatie worden gebruikt op de ene verwerkingseenheid en voor een bepaald aantal of soort gebruikers of aansluitingen waarvoor het gebruiksrecht is verstrekt. Voor zover daaromtrent niets is overeengekomen gelden de verwerkingseenheid van Klant waarop de programmatuur voor het eerst is gebruikt en het aantal aansluitingen dat op het moment van eerste gebruik op die verwerkingseenheid is aangesloten, als verwerkingseenheid en aantal aansluitingen waarvoor het gebruiksrecht is verstrekt. Bij eventuele storing van de bedoelde verwerkingseenheid kan de programmatuur voor de duur van de storing op een andere verwerkingseenheid worden gebruikt. Het gebruiksrecht kan betrekking hebben op meerdere verwerkingseenheden voor zover dat uit de overeenkomst uitdrukkelijk blijkt.
  3. Het gebruiksrecht is niet overdraagbaar. Het is Klant niet toegestaan de programmatuur en dragers waarop deze is vastgelegd te verkopen, te verhuren, te sublicentiëren, te vervreemden of daarop beperkte rechten te verlenen of op welke wijze of voor welk doel dan ook ter beschikking van een derde te stellen, ook niet indien de betreffende derde de programmatuur uitsluitend ten behoeve van Klant gebruikt. Klant zal de programmatuur niet wijzigen anders dan in het kader van het herstellen van fouten, en niet gebruiken in het kader van de verwerking van gegevens ten behoeve van derden (’timesharing’). De broncode van de programmatuur en de bij de ontwikkeling van de programmatuur voortgebrachte technische documentatie worden niet aan Klant ter beschikking gesteld.
  4. Onverwijld na het eventueel eindigen van het gebruiksrecht van de programmatuur zal Klant alle in zijn bezit zijnde exemplaren van de programmatuur aan Emazing retourneren. Indien partijen zijn overeengekomen dat Klant bij het einde van het gebruiksrecht de betreffende exemplaren zal vernietigen, zal Klant van zodanige vernietiging Emazing onverwijld schriftelijk melding maken.
 21. Garantie programmatuur
  1. Gedurende een periode van twee maanden na aflevering zal Emazing naar beste vermogen eventuele fouten in de programmatuur herstellen indien deze binnen die periode gedetailleerd omschreven schriftelijk bij Emazing zijn gemeld. Emazing garandeert niet dat de programmatuur zonder onderbreking of fouten zal werken of dat alle fouten zullen worden verbeterd. Het herstel zal gratis worden uitgevoerd, tenzij de programmatuur in opdracht van Klant is ontwikkeld anders dan voor een vaste prijs, in welk geval Emazing zijn gebruikelijke tarieven en kosten van herstel in rekening zal brengen. Emazing kan zijn gebruikelijke tarieven en de kosten van herstel in rekening brengen indien sprake is van gebruiksfouten of onoordeelkundig gebruik van Klant of van andere niet aan Emazing toe te rekenen oorzaken of indien de fouten bij het uitvoeren van de overeengekomen acceptatietest hadden kunnen worden vastgesteld. Herstel van verminkte of verloren gegane gegevens valt niet onder de garantie. De garantieverplichting vervalt indien Klant zonder schriftelijke toestemming van Emazing wijzigingen in de programmatuur aanbrengt of doet aanbrengen.
  2. Herstel van fouten zal geschieden op een door Emazing te bepalen locatie. Emazing is gerechtigd tijdelijke oplossingen dan wel programma-omwegen of probleemvermijdende restricties in de programmatuur aan te brengen.
  3. Na afloop van de in dit artikel bedoelde garantieperiode is Emazing niet gehouden eventuele fouten te herstellen, tenzij er tussen partijen een onderhouds-overeenkomst is afgesloten dat zodanig herstel omvat.
 22. Onderhoud programmatuur
  1. Indien voor de programmatuur een schriftelijke onderhoudsovereenkomst is gesloten of indien in de gebruiksvergoeding van de programmatuur onderhoud is inbegrepen, zal Klant overeenkomstig de gebruikelijke procedures van Emazing geconstateerde fouten in de programmatuur gedetailleerd aan Emazing melden. Na ontvangst van de melding zal Emazing naar beste vermogen de fouten trachten te herstellen en/of verbeteringen aanbrengen in latere nieuwe versies van de programmatuur. De resultaten zullen afhankelijk van de urgentie op de door Emazing te bepalen wijze en termijn aan Klant ter beschikking worden gesteld. Emazing is gerechtigd tijdelijke oplossingen dan wel programma-omwegen of probleemvermijdende restricties in de programmatuur aan te brengen.
  2. Onderhoud is slechts inbegrepen in de gebruiksvergoeding zoals bedoeld in het vorige lid, indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.
  3. Emazing garandeert niet dat de programmatuur zonder onderbreking of fouten zal werken of dat alle fouten zullen worden verbeterd.
  4. Emazing kan zijn gebruikelijke tarieven en zijn kosten van herstel in rekening brengen indien sprake is van gebruiksfouten of onoordeelkundig gebruik of van andere niet aan Emazing toe te rekenen oorzaken of indien de programmatuur door anderen dan Emazing is gewijzigd. Herstel van verminkte of verloren gegane gegevens valt niet onder onderhoud.
  5. Indien een onderhoudsovereenkomst is gesloten, zal Emazing bij het beschikbaar komen van verbeterde versies van de programmatuur deze aan Klant ter beschikking stellen. Twee maanden na het beschikbaar stellen van een verbeterde versie is Emazing niet meer verplicht tot het herstellen van eventuele fouten in de oude versie en tot het verlenen van ondersteuning met betrekking tot de betreffende oude versie. Voor het ter beschikking stellen van een versie met nieuwe mogelijkheden en functies kan Emazing van Klant verlangen dat deze een nieuwe overeenkomst met Emazing aangaat en dat voor de terbeschikkingstelling een nieuwe vergoeding wordt betaald.
  6. Indien Klant niet gelijktijdig met het aangaan van de overeenkomst tot terbeschikkingstelling van de programmatuur een onderhoudsovereenkomst met Emazing is aangegaan, kan Emazing door Klant niet gehouden worden op een later moment wel een onderhoudsovereenkomst aan te gaan.
 23. Beëindiging, opschorting en wijziging van de overeenkomst
  1. Emazing kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien Klant – al dan niet voorlopig – surséance van betaling wordt verleend, indien het faillissement van Klant wordt aangevraagd of indien zijn onderneming wordt geliquideerd of beëindigd alsmede wanneer Klant in gebreke blijft wat betreft haar verplichtingen welke uit deze overeenkomst voortvloeien. Emazing zal wegens deze beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.
  2. Indien Klant op het moment van de beëindiging zoals in het vorige lid bedoeld reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaanmaking zijn. Bedragen die Emazing vóór de beëindiging heeft gefactureerd in verband met hetgeen hij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de beëindiging direct opeisbaar.
  3. Klant kan vanaf één jaar na acceptatie van de website of programmatuur de overeenkomst opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden. Opzegging kan uitsluitend schriftelijk geschieden.
  4. Indien Klant in gebreke blijft wat betreft haar verplichtingen welke uit deze overeenkomst voortvloeien is Emazing gerechtigd haar verplichtingen uit deze overeenkomst onmiddellijk op te schorten totdat Klant volledig aan haar verplichtingen heeft voldaan. Het onbereikbaar maken en houden van de website en programmatuur hieronder begrepen. Emazing zal wegens deze opschorting nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden. Voor het weer bereikbaar maken van de website kan Emazing Klant een vergoeding van € 125,- in rekening brengen.
  5. Indien Klant Emazing hierom verzoekt zal Emazing binnen een redelijke termijn de functionaliteit van de website wijzigen.
  6. Indien de in het vorige lid genoemde wijziging betreft het vervangen van een module door een goedkopere of het verwijderen van een module en deze wijziging binnen één jaar na levering van de website wordt doorgevoerd zal Klant tot het verstrijken van genoemde periode het oorspronkelijk overeengekomen periodiek vervallende bedrag verschuldigd blijven.
 24. Export
  Bij export van apparatuur, onderdelen of programmatuur door Klant zijn de relevante exportbepalingen van toepassing. Klant zal Emazing vrijwaren voor alle aanspraken van derden die verband houden met aan Klant toe te rekenen overtredingen van de van toepassing zijnde exportbepalingen.
 25. Boetebeding
  Indien Klant handelt in strijd met het bepaalde in de artikelen 5, 7 of 9 verbeurt zij een direct opeisbare niet voor rechtelijke matiging vatbare boete van € 12.000,- per overtreding of voor iedere dag of gedeelte hiervan dat de overtreding voortduurt, zulks naar keuze van Emazing. Een en ander onverminderd het recht van Emazing volledige schadevergoeding te vorderen. Indien door Emazing geen (aanvullende) schadevergoeding wordt gevorderd, zal de genoemde boete gelden als vergoeding van de schade die door partijen in dat geval op het bedrag van de te vorderen boete zal worden vastgesteld.
 26. Toepasselijk recht en geschillen
  1. Alle geschillen ontstaan uit of verband houdende met overeenkomsten die met Emazing zijn afgesloten dan wel overeenkomsten die daarmee samenhangen zullen bij uitsluiting worden berecht door de daartoe volgens de regels van de absolute competentie bevoegde rechter van de vestigingsplaats van Emazing, tenzij deze er de voorkeur aan mocht geven de normale regels van de competentie te volgen.
  2. Op de rechtsverhouding tussen Emazing en Klanten is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing.